วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมประจำเดือน เมษายน 2556

                                              ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม ปี2556

              ตารางกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อควรทราบก่อนการสมัครและเข้าค่าย
         ๑.กรณีผู้ป่วยหนักขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพื่อไปดูแลหรือแนะนำ ผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น
“หมอดูแลตัวเอง”
         ๒.กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
         ๓.ทางศูนย์ฯ ร่วมกับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์(zero waste) ร่วมรณรงค์ลด หรือ งด
การใช้ถุงพลาสติก โดยการนา ถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อรักษาโลกและโรคร้อน
         ๔. หากผู้เข้ารับการอบรมสะดวก กรุณานา อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม
จาน/ชาม ช้อน ขวดน้า ดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้ งต่าง ๆ มาเอง สำหรับการอบรม ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี ขอความกรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้า ดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้ งมาด้วย เพื่อความสะดวกของผู้เข้าอบรม
        ๕. กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ได้ที่
http://www.morkeaw.net/images-2/handbook-pdf
        ๖. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม กรุณาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรับ
การอบรมได้ตลอดจนจบค่าย
        ๗. การสมัครค่ายสุขภาพผ่านอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียดตามด้านล่างนี้ให้ครบ11 ข้อ  เพื่อความสะดวกของท่าน
            ๑. คำนำหน้า/ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น        ๒. อายุ    ๓. ที่อยู่     ๔.อาชีพ     ๕. การศึกษา
            ๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์           ๗.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
            ๘. เป้าหมายการอบรม                    ๙.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
            ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม    ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง
       ๘. ศึกษา ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ ท้ายตารางก่อนมาค่าย  

กิจกรรมค่ายสุขภาพ เมษายน นี้มีจัดที่
    ภาคอีสาน   สวนป่านาบุญ ๑ จ.มุกดาหาร , อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ,สุรินทร์
    ภาคเหนือตอนล่าง  พิษณุโลก

ดังรายละเอียดตามด้านล่าง ดังนี้

1-5 เม.ย. 56
       เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)
       ณ ศูนย์หยาดน้า ใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
      บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายพิษณุโลก
      (เพื่อความสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)
      ติดต่อ  -คุณเจริญพร 084-569-7383 -คุณโมทนา 087-307-9580

6 – 12 เม.ย. 56 งานปลุกเสกพระแท้
       ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
                     เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

13-15 เม.ย56
      ตลาดอริยะ ปีใหม่ 556
      ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
      เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว

7 เม.ย. 56
       ภาคอีสาน  ค่ายสุขภาพ 1 วัน
       ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์  8.00 -16.00 น.
       บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
      ติดต่อสอบถาม 0819779384 อ.นิด 0904405354 ปุ๋ย 087-4549199  ษา

13 – 15 เม.ย.56 ตลาดอริยะ ปีใหม่ ’56
        ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
                     เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

16 – 22 เม.ย.56
       สวนป่านาบุญ ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน)
       ณ สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
       บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
       สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
       เฉพาะทางโทรศัพท์เปิดรับสมัคร 16 มีนาคม2556 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
       ติดต่อ  หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อา นาจเจริญ  โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071
                 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ  -คุณเอ 082-347-3898 , คุณป้าปาน 089-753-3051
                 อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com  เปิดตั้งแต่บัดนี้
                 สมัครออนไลน์   http://www.morkeaw.net/CampData.php  เปิดรับตั้ังแต่บัดนี้

27 – 28 เม.ย. 56
       ภาคอีสาน ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงม.อุบลฯ ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
       ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
       บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา
       เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก
       ติดต่อ -คุณเกื้อพรฟ้า 080-720-4095
                 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ คุณเอ 082-347-3898 , คุณป้าปาน 089-753-3051
                 อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
       สอบถามเส้นทาง : คุณดาวเพ็ญ 089-514-7245

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพ

๑.. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ
    ๑-๒ สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม๒.

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จา เป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสา หรับใส่ของใช้
     ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้า
     และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนา ของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ
     ณ ชุมชนฝึ กฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม
     จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้า ดื่ม หรือ อุปกรณ์เครื่องนอน มาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว ห้าม
     นุ่งกางเกงขาสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวของกางเกง/กระโปรง ต้องปิดหัวเข่าถึง
     หน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้า รัดรูป)                                                  

๔. นำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง  

๕. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ใน เช้าวันที่เข้าอบรม  อนุญาติเฉพาะค่ายสวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล 
     จ.มุกดาหาร  ที่สามารถ มาก่อนวันอบรม ๑ วันได้ และไม่ควรเกิน ๑๘.00 น. ของวันนั้น 

๖.  ควรอบรมจนถึงครบตามกำหนดเพื่อผลต่อสุขภาพ ท่าน                                         

๗. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ใน
     การดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ (กรุณานา ถุงผ้า/กระเป๋ ามาใส่ของที่ซื้อด้วย
    เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ และจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ อยุ่ที่การตัดสินใจของท่านเอง)  

๘. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๙. เอกสารที่ท่านต้องนามา คือ บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อ
     เจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้า ค่าย                                                                  

๑๐. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สา หรับ
      ท่านที่นาเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)  (แต่ละค่ายลักษณะที่พักจะไม่เหมือนกัน)

๑๑. สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ห้องน้า รวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 100-200 เมตร
      ส่วนค่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่ตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ที่จัด

หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน
ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

                                 ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ                     

๑. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )                                  
    (เฉพาะกรณ๊สวนป่านาบุญ  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร) ส่วนที่อื่นให้เตรียมมาให้พร้อม

๓. สวนป่านาบุญ ๑,๒ และ ๓ เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้นและไม่มีนโยบายในการรับผู้ป่วย หนักมาดูแลและ/หรือรักษาแต่อย่างใด

๔. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแล ด้วย                                                 

๕. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ เช่น เอดส์ วัณโรค เป็นต้น ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖. โปรดแต่งกายสีสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว 
     ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวของกางเกง/กระโปรง ต้องปิดหัว
     เข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)  เตรียมกางเกงที่สวมสบายสาหรับฝึกโยคะ

๗. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ด ขาด                                                      

๘. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานใน ศูนย์ฯ                                            

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้                               

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้า-ไฟฟ้ า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย                          

๑๑. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนาสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์            

๑๒. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะนำไปทำ ปุ่ยเพื่อปลูกผัก)        

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้าใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่
      คิดค่าตอบแทน

๑๔. อย่านำสัตว์ เช่น นก ปลา กบ สุนัข แมว มาปล่อยในค่าย 

๑๕. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน
      โลหิต (ฟรี) กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทางานของตับ ไต หรือ
      ไทรอยด์ ในบางครั้งและบางค่ายจะมีบริการจากทางโรงพยาบมาจัดบริการให้ โดยคิดค่าบริการตาม
       รายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๖. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

การเดินทางมาสวนป่านาบุญ อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร ด้วยรถประจำทาง

จากกุมภาพันธ์ 2556 มีให้เลือก 2 บริษัทเดินรถ ดังนี้

1.
เชิดชัยทัวร์ โทรจอง 02-9360253 เป็นรถกรุงเทพ-ชานุมานเที่ยวเวลา 18.30 น.เท่านั้น
ราคาตั่ว 538 บาท ต่อเที่ยว รถโดยสารปรับอากาศปอ
หากตีตั๋วแบบไปกลับ ไม่ระบุวันและที่นั่งจะ ได้ลด 100 บาท
ถ้าในเที่ยวรถนั้น มีคนมาลงสวนป่านาบุญ(บ้านหมอเขียว) ถึง 20 ท่าน รถทัวร์จะเข้ามาส่งในศูนย์ โดยปรกติ จะถึง 20 คนในช่วงวันที่ 15 เมย 56 เพื่อมาวันเปิดค่าย 16 เมย.56 ถ้าจำนวนคนไม่ถึง ลงหน้าปากทางแล้วเดิน เข้ามาเอง ดังนั้นเวลาขึ้นรถ ก็สอบถามกันในรถเพื่อรักษาสิทธิการเดินทางของท่านเอง


2.
สหพันธ์ทัวร์ โทรจอง 02-9363690,080-4127677
เฉพาะเที่ยว 20.30 น.เท่านั้น ราคาตั๋ว 622 บาท รถ VIP ปรับอากาศ เบาะนวด ไฟฟ้าจำนวน 36 ที่นั่ง 
รอบคืนวันที่ 15 เมย เพื่อถึงตอนเช้าที่ 16 เม.ย. 56 ปรกติจะสุดสายที่ บขส มุกดาหาร แต่ถ้ามีคนในรถรวมกันถึง 25 ท่าน มาสวนป่านาบุญ (ศูนย์หมอเขียว อ.ดอนตาล) ทางบริษัทรถจะนำท่านส่งตรงมาที่สวนป่านาบุญ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แต่ถ้ามาไม่ถึง ให้ลงที่บขส มุกดาหาร แล้ว นั่งรถสองแถวมาอีก 2 ต่อ คือ รอบเมืองสีเหลือง 10 บาทลงตลาดพวงเพชร และต่อสองแถวสีฟ้ามาสวนป่านนาบุญ คนละ 50 บาท หรือเหมาะรถสองแถว เที่ยวละ 500 บาทนั่งได้ 10 ท่าน
ดังนั้น เมื่อขึ้นรถแล้วให้สอบถามผู้ร่วมเดินทางกันในรถ เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเดินทาง
 
อนึ่งท่านใดที่ไม่ใช้หางตั๋วเดินทางทั้ง 2 บริษัท สามารถร่วมบริจาคให้ทางศูนย์ ฯ  ได้  โดยให้ลงชื่อในตั๋วรถ ทั้งขาไป และขากลับ ว่า หมอเขียว แล้วนำมาให้ คุณอากิมที่ร้านเอื้อบูญในศูนย์ ฯ  เพื่อสะสม 10 ใบ แลกฟรี 1 ใบ ไว้ให้จิตอาสาที่ทำงานประจำใช้เดินทาง ในการบำเพ็ญบุญ


ส่วนขากลับให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่สวนป่าเพื่อรวบรวมจองตั๋วรถกลับกรุงเทพให้ได้ค่ะ

3. สำหรับท่านที่มาจากจังหวัดอื่น ให้ลงที่บขส มุกดาหาร แล้ว นั่งรถสองแถวมาอีก 2 ต่อ คือ รอบเมืองสีเหลือง 10 บาทลงตลาดพวงเพชร และต่อสองแถวสีฟ้ามุกดาหาร-ชานุมาน ถ้ามาสวนป่านนาบุญ คนละ 50 บาท หรือเหมารถสองแถว เที่ยวละ 500 บาทนั่งได้ 10 ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.

๒.   http://www.youtube.com/user/fansclubmorkeaw

๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น